Vruchtgewassen Bladgewassen

Voorwaarden

Voor de verkoop en levering jonge planten en eindproducten zijn navolgende voorwaarden van toepassing.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden No. 272 34 978 op 31 december 2007.

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de verkoper gedane aanbiedingen, verkopen, leveringen en gesloten overeenkomsten met betrekking tot zaden, planten en teeltmateriaal van sierteeltproducten en plantmateriaal van voedingstuinbouwproducten, met inbegrip van de verkoop en levering van bijvoorbeeld meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen (hierna te noemen: producten). Eventuele voorwaarden van de koper, van welke aard ook en hoe ook genaamd zijn, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, niet van toepassing.
Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te worden overeengekomen. Zij worden, voor zover zij niet in de plaats treden van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, geacht deze voorwaarden aan te vullen.
Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt door de verkoper gratis aan de koper ter hand gesteld, uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst.
Op alle overeenkomsten met en/of aanbiedingen tot verkoop gericht tot buiten het land van de verkoper gevestigde kopers, voor zover hieronder daarvan niet wordt afgeweken, zijn de International Seed Trade Federation
Rules and usages for the Trade in Seeds for Sowing Purposes van toepassing.

Artikel 2 Begripsbepaling
Onder “verkoper” wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon, die zijn bedrijf maakt van het leveren van producten als bedoeld in artikel 1, lid 1 en het sluiten van transacties met betrekking tot deze producten, in de ruimste zin van het woord, waaronder de inkoop en verkoop van producten, het verhuren en/of verkopen van in eigen onderneming gekweekte producten, het vermenigvuldigen van bloemen of planten.
Onder “koper” wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de verkoper enige overeenkomst aangaat met betrekking tot in artikel 1, lid 1 genoemde producten.

Artikel 3 Aanbiedingen en prijzen
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een offerte of aanbieding heeft een geldigheidsduur van ten hoogste 60 dagen.
Met de schriftelijke bevestiging van de offerte of aanbieding door koper wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, tenzij binnen vijf dagen na de verzending van de bevestiging door de koper daartegen schriftelijk bezwaar wordt gemaakt door de verkoper.
Indien een overeenkomst tot stand komt door tussenkomst van agenten, reizigers en/of andere tussenpersonen en/of wederverkopers, binden deze de verkoper eerst nadat deze schriftelijk door de verkoper zijn aanvaard.
De prijzen zijn exclusief BTW en bijkomende kosten, waaronder begrepen: transportkosten, kosten van emballage, kosten van kwaliteitscontrole en/ fytosanitair onderzoek, invoerrechten, overheids- en andere publiekrechtelijke heffingen, alsmede kwekersrechtelijke- en eventuele andere vergoedingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien geen prijs is overeengekomen, zal de op het moment van levering geldende prijs van de verkoper bepalend zijn.
Verkoper heeft het recht om naar redelijkheid en billijkheid de prijs aan te passen tot op een door hem te bepalen niveau, indien zijn kosten in aanmerkelijke mate zijn toegenomen sinds de vaststelling van de prijs.
De prijzen zijn voor zover niet anders is aangegeven, in Euro’s (€).
Bij annulering van de overeenkomst door de koper is deze terstond 25% van de bruto verkoopwaarde van de te leveren producten als annuleringsvergoeding verschuldigd.
In het geval dat de desbetreffende producten door bovenbedoelde annulering onverkoopbaar - of slechts voor een lagere prijs verkoopbaar blijken te zijn, is de koper aansprakelijk voor eventuele prijsverschillen en verdere door de verkoper geleden schade.
Op beide partijen rust de plicht de eventuele schade zo veel mogelijk te beperken.

Artikel 4 Verkoopvoorbehoud
Bestellingen van zaden, planten en/of teeltmateriaal, dat tijdens de koop nog niet is volgroeid, worden aangenomen onder voorbehoud van het normaal opkweekgemiddelde van goed plantaardig materiaal van goed uiterlijk.
Gehele of gedeeltelijke mislukking van de opkweek of oogst van uitgangsmateriaal, zaadoogst of gedeeltelijk bederf tijdens bewaring om welke reden ook, ontslaat de verkoper van zijn verplichting tot levering en van zijn verdere verplichtingen, tenzij zulks aan grove schuld van de verkoper te wijten is.
De verkoper is daarnaast gerechtigd voor vervangende levering zorg te dragen. Deze vervangende levering geschiedt op dezelfde condities, als oorspronkelijk is overeengekomen.
De koper heeft geen recht op schadevergoeding, indien door de verkoper een beroep op oogst- en bewerkingsvoorbehoud wordt gedaan.
Indien de levering van een bestelde soort, om welke reden dan ook, niet mogelijk is, heeft verkoper het recht om een zoveel mogelijk gelijkwaardige soort te leveren, ofwel om de order te annuleren, wanneer de bestelde soort niet te leveren is, of de koper een andere soort niet accepteert; de verkoper zal zich inspannen een andere soort te leveren.

Artikel 5 Levering en transport
Levering vindt plaats af bedrijf, tenzij anders overeengekomen. Bij de levering gaat het risico van de betreffende producten met alles wat daaraan is verbonden, op de koper over.
De verkoper bepaalt na overleg met de koper de leveringsdatum. Opgegeven levertijden worden niet beschouwd als fatale termijn. Indien een leveringsdatum is overeengekomen, zal de verkoper er naar streven zoveel mogelijk deze datum voor levering aan te houden. Indien verkoper niet op de overeengekomen dag of binnen de overeengekomen termijn kan leveren, zal hij de koper daaromtrent zo tijdig mogelijk informeren. Na overleg met de koper zal de verkoper de dag van aflevering vaststellen.
Indien de koper de bestelde producten afneemt vóór de overeengekomen afleveringsdatum of periode zoals in lid 2 bepaald, is het hieruit voortvloeiende risico geheel voor de koper.
Indien de koper de bestelde producten afneemt of wil afnemen na de overeengekomen leveringsdatum, dan is het risico van een eventueel door langere bewaring optredend kwaliteitsverlies geheel voor de koper.
Indien na verstrijking van een beperkte bewaartermijn, welke gelet op de productsoort als redelijk kan worden beschouwd, geen afname door de koper heeft plaatsgevonden en het risico van kwaliteitsverlies en/of bederf van de producten geen andere keuze laat, wordt de order geacht door de koper te zijn geannuleerd. In dat geval is de koper gehouden tot betaling van de als gevolg hiervan door de verkoper te lijden schade.

Als in een zaadorder de bestelde hoeveelheid afwijkt van de door de verkoper gehanteerde standaardhoeveelheid of een veelvoud daarvan, dan is de verkoper vrij de naast hogere hoeveelheid te leveren.
De verkoper zal zich bij de uitvoering van de leveringsplicht steeds naar vermogen inzetten.
Onder behoorlijke nakoming van de leveringsplicht door verkoper wordt tevens verstaan de levering met een geringe afwijking in maat, verpakking, getal of gewicht.
Het is de verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
De op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms zullen op de overeenkomst van toepassing zijn.

Artikel 6 Verpakking/emballage/karren/pallets
Eenmalige verpakking wordt tegen kostprijs in rekening gebracht en wordt niet teruggenomen.
Alle verpakkingen en emballage, uitgezonderd eenmalige emballage, blijven eigendom van de verkoper.
De verkoper is gerechtigd de koper voor meermalige verpakking en ander duurzaam materiaal een overeengekomen gebruiksvergoeding in rekening te brengen, welke vergoeding afzonderlijk op de factuur wordt vermeld.
Koper is verplicht binnen 30 dagen na levering of onmiddellijk na het planten, verpakking en emballage op eigen kosten en in goede staat aan verkoper te retourneren. Indien is overeengekomen dat verkoper verpakking en emballage zelf zal afhalen, dient koper met betrekking tot de door verkoper aangekondigde datum, te zorgen dat verpakking en emballage in goede staat blijven en op zodanige wijze op te slaan dat verkoper deze op een normale wijze kan afhalen.
Koper mag verpakking en emballage niet in gebruik houden, of door derden laten gebruiken.
Karren, rolcontainers, meermalige pallets dienen direct geretourneerd te worden, tenzij anders is overeengekomen. Het is verboden deze voor eigen gebruik aan te wenden of aan derden mee te geven.
Koper verplicht zich ertoe na gebruik het geleverde fust schoon, dat wil zeggen vrij van (restanten van) gewasbeschermingsmiddelen aan verkoper terug te leveren. Indien bij teruglevering blijkt dat het fust niet schoon is, is de koper aansprakelijk voor de kosten van reiniging van het fust. Tevens is de koper aansprakelijk voor alle schade die verkoper lijdt als gevolg van niet schoon teruggeleverd fust.
Bij beschadiging of verlies van meermalige verpakkingen, karren, rolcontainers, pallets etc. is koper verplicht aan verkoper de reparatie- of vervangingskosten te vergoeden alsmede eventuele extra huurkosten ten gevolge van te late retournering.

Artikel 7 Betaling
Verkoper heeft het recht van koper een vooruitbetaling op het factuurbedrag te vorderen van 50%.
Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.
Koper is niet bevoegd op de te betalen koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
Koper is niet bevoegd de nakoming van haar betalingsverplichting op te schorten, in geval van een door hem bij de verkoper ingediende klacht over de geleverde producten, tenzij de verkoper in ruil voor een zekerheidsstelling uitdrukkelijk met opschorting akkoord gaat.
Alle betalingen geschieden ten kantore van de verkoper of door storting of overschrijving op een door de verkoper aan te wijzen bankrekening.
Betaling dient te geschieden in Euro’s (€) tenzij anders op de factuur is aangegeven. Verkoper heeft het recht om in het laatste geval koersverschillen door te berekenen aan de koper.
Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Alsdan is de verkoper gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat koper in verzuim is gebleven te voldoen aan de in lid 2 genoemde betalingsverplichting, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. De verkoper is tevens gerechtigd om bij het in verzuim zijn van de koper het daardoor opgelopen valutakoersverlies in rekening te brengen.
Is de koper in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in het nakomen van een van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke voor zijn rekening.
Verkoper behoudt zich het recht voor orders of overeenkomsten niet of niet langer uit te voeren, indien door de koper vorige leveranties niet zijn betaald, of de koper anderszins op enige wijze zijn verplichtingen tegenover de verkoper niet is nagekomen of niet nakoming dreigt. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de koper ten gevolge van het niet uitvoeren van orders.
In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper zullen de betalingsverplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn en is de verkoper bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van verkoper om schadevergoeding te vorderen.
Indien betaling in termijnen is overeengekomen, wordt bij niet-tijdige betaling van een termijn het gehele restantbedrag terstond opeisbaar zonder ingebrekestelling. Het in lid 7 bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan verkoper zijn toe te rekenen. Hieronder zullen, indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken, mede zijn begrepen: ziekten en plagen, stakingen in andere bedrijven dan die van verkoper, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van verkoper, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan verkoper afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
Indien tengevolge van overmacht de levering door verkoper niet kan worden uitgevoerd, dan moet de verkoper de koper zo spoedig mogelijk schriftelijk omtrent de omstandigheden informeren.
In geval van overmacht zullen partijen overleggen over een wijziging van de koopovereenkomst of over het geheel of gedeeltelijk ontbinden van de koopovereenkomst. Verkoper is in dit geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.
Indien partijen het niet binnen 10 dagen na de schriftelijke mededeling van de bedoelde omstandigheden eens kunnen worden over wijziging of ontbinding, dan kan ieder van de partijen zich tot de rechter wenden.

Artikel 9 Onvoorziene omstandigheden bij de koper
In geval van onvoorziene omstandigheden, die zo ernstig zijn dat de verkoper, gelet op de eisen van redelijkheid en billijkheid, niet mag verwachten dat het gesloten koopovereenkomst ongewijzigd in stand blijft, zullen partijen overleggen over een wijziging van de koopovereenkomst of over het geheel of gedeeltelijk ontbinden van de koopovereenkomst.
Indien partijen het niet binnen 10 dagen na schriftelijke mededeling van de bedoelde omstandigheden eens kunnen worden over wijziging of ontbinding, dan kan ieder van de partijen zich tot de rechter wenden.

Artikel 10 Garanties en klachten
Verkoper waarborgt dat de producten, die op grond van de order geleverd moeten worden, voldoen aan de eisen, gesteld in de van toepassing zijnde reglementen van Nederlandse keuringsinstanties, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst.
Verkoper staat niet in voor de rasechtheid van die producten, die algemeen bekend staan als zijnde terugsportend.
Verkoper staat niet in voor groei en bloei van de geleverde producten.
Aan de koper wordt steeds naar beste weten en kunnen, door of namens de verkoper, alle verlangde cultuurinformatie verstrekt, echter zonder enige aansprakelijkheid van de verkoper.
Indien door verkoper bij geleverde zaden een kiemkracht is aangegeven, is deze uitsluitend gebaseerd op reproduceerbare laboratoriumtesten. Geen directe relatie kan worden verondersteld tussen de aangegeven kiemkracht en de opkomst van het zaad bij de koper. Deze aangegeven kiemkracht geeft enkel de kiemkracht aan ten tijde van de uitvoering van de test en voor de omstandigheden waaronder de test is uitgevoerd. Opkomst is onder meer afhankelijk van de locatie, teeltmaatregelen of de klimaatsomstandigheden bij de koper.
Elke eventuele garantie van de zijde van de verkoper vervalt, indien de koper de zaken bewerkt, dan wel laat bewerken, herverpakt, dan wel laat herverpakken of onjuist gebruikt.
De koper dient de gekochte zaken bij aflevering- of zo spoedig mogelijk daarna te onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
Of de juiste zaken zijn geleverd;

 • Of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;
 • Of de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 • Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken, waaronder die over getal, maat of gewicht van het geleverde, dienen uiterlijk binnen twee dagen na aflevering aan de verkoper kenbaar worden gemaakt en binnen acht dagen schriftelijk onder vermelding van partij-, afleverbon en/of factuurgegevens aan verkoper te worden medegedeeld.
 • Klachten met betrekking tot niet zichtbare gebreken dienen onmiddellijk (en in ieder geval binnen twee dagen) na constatering aan de verkoper kenbaar te worden gemaakt, en binnen acht dagen bij de verkoper schriftelijk onder vermelding van partij-, afleverbon en/of factuurgegevens te worden medegedeeld.
 • Klachten dienen bovendien steeds op een zodanig tijdstip aan de verkoper te worden medegedeeld dat de verkoper het geleverde kan controleren.
 • Klachten moeten zodanig zijn beschreven dat de verkoper of een derde deze kan verifiëren. Hiertoe dient de koper tevens een registratie bij te houden ten aanzien van het gebruik van de zaken en, in geval van doorverkoop van de zaken, van zijn kopers. Indien de koper geen melding maakt binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.
  Een klacht dient ten minste te bevatten:
 • Een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek;
  • De opslagplaats van het teeltmateriaal, waar de klacht betrekking op heeft;
  • Een opgave van feiten, op grond waarvan kan worden vastgesteld dat door de verkoper geleverde en door de koper afgekeurde producten dezelfde zijn.
  • In geval van een blijvend geschil tussen partijen kan op verzoek van één der partijen een (her)keuring plaatsvinden door de Naktuinbouw, gevestigd in Roelofarendsveen, Nederland, op kosten van ongelijk. De herkeuringstoets wordt uitgevoerd op basis van een erkend monster. ** De uitslag van deze (her)keuring bindt beide partijen, onverminderd het recht van partijen geschillen over de gevolgen van deze uitslag voor te leggen aan de in artikel 15 genoemde instanties. Klachten met betrekking tot een deel van het geleverde kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring door de koper van de gehele levering. Het uiten van een klacht schort de betalingsverplichting van koper niet op, ongeacht de eventuele gegrondheid van een klacht.

Artikel 11 Informatievoorziening
Door verkoper gegeven informatie in welke vorm dan ook kent een vrijblijvend karakter. Beschrijvingen, aanbevelingen en illustraties in brochures en folders zijn zo nauwkeurig mogelijk afgestemd op ervaringen in proeven en praktijk. De verkoper aanvaardt echter in geen enkel geval op grond van zulke informatie aansprakelijkheid voor afwijkende resultaten in het geteelde product. De koper dient zelf te beoordelen of de zaken geschikt zijn om voor de beoogde teelten en/of onder de lokale omstandigheden te worden gebruikt.
Bij de door verkoper gegeven informatie wordt onder ímmuun’ verstaan: het ras is onvatbaar voor een bepaalde ziekte (onvatbaar is een absoluut begrip); onder ‘resistent’ wordt verstaan: het vermogen van de plant om de ontwikkeling van een bepaalde ziekte of bepaalde vormen van deze ziekte tegen te gaan of te bemoeilijken; onder ‘tolerant’ wordt verstaan: het vermogen van de plant om een bepaalde ziekte of een schadelijke milieufactor te verdragen, met geringe nadelige effecten op de groei en de productie; onder ‘vatbaar’ wordt verstaan: het onvermogen van de plant om de groei of ontwikkeling van een bepaalde ziekte of schadelijke milieufactor te hinderen of tegen te gaan.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
Alle aansprakelijkheid met betrekking tot niet tijdige levering wordt hierbij uitgesloten, tenzij de uiteindelijke overeengekomen leveringsdatum met meer dan tien dagen wordt overschreden.
In geval van overschrijding van de leveringsdatum met meer dan tien dagen dient verkoper schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij de koper aan de verkoper een redelijke termijn zal moeten stellen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.
Verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht als bedoeld in artikel 8, lid 1.
De vergoeding door verkoper van de eventueel door koper geleden schade in het geval van een conform artikel 10 ingediende klacht en/of bij ingebrekestelling door verkoper als gevolg van te late levering als bedoeld in artikel 12, lid 1 en 2, zal niet hoger zijn dan de factuurwaarde van het geleverde, waar de klacht, die terecht blijkt te zijn betrekking op heeft, mits er sprake is van verwijtbaarheid of bewuste nalatigheid van de verkoper. De verkoper is in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade
Bij een gedeeltelijke mislukking van de oogst ten gevolge van de geleverde producten bij koper zal de door de verkoper verschuldigde vergoeding van de door de koper geleden schade niet te boven gaan een percentage van de koopprijs van de geleverde producten, welk percentage maximaal gelijk is aan dat deel van de oogst bij koper dat mislukt is. Indien bij een schademelding door verkoper en koper gezamenlijk of door een derde het percentage afwijkende, zieke of zwakke planten wordt vastgesteld, zal dit percentage bepalend zijn voor de maximale aansprakelijkheid van de verkoper. Koper is verplicht ervoor zorg te dragen dat de schade als gevolg van afwijkende, zieke of zwakke planten zo veel mogelijk wordt beperkt.
Schadevergoeding mag niet door de koper worden gecompenseerd en geeft geen recht het factuurbedrag niet of niet tijdig te voldoen.
Zaden van sierteeltproducten en voedingstuinbouwproducten of de uit zaden geproduceerde sierteeltproducten zijn in géén geval bedoeld voor menselijke en/of dierlijke consumptie.

Artikel 13 Eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud en zekerstelling
Behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel gaat het eigendom van de producten op de koper over op het moment van levering volgens artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.
De verkoper blijft eigenaar van de door hem geleverde producten totdat de overeengekomen prijs door de koper volledig is voldaan, en de koper ook al zijn verdere verplichtingen jegens de verkoper, uit welke hoofde ook, volledig is nagekomen.
Indien gerede twijfel bestaat bij de verkoper omtrent het vermogen van de koper tot betaling, is de verkoper bevoegd om zijn prestaties uit te stellen totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft, of de overeenkomst door opzegging te doen beëindigen, indien door koper niet binnen veertien dagen na sommatie zekerheid tot betaling is verschaft, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 4 lid 1. In beide gevallen is de koper aansprakelijk voor de door de verkoper te maken kosten.
Door verkoper afgeleverde zaken, die krachtens lid 2 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt. In geval van doorverkoop is de koper verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen.
Het is de koper niet toegestaan de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

Artikel 14 Kwekersrechtelijke- of contractuele bescherming van originele rassen
1. Uitgangsmateriaal en plantmateriaal van rassen, die door een in Nederland en/of enig ander land aangevraagd of verleend kwekersrecht dan wel middels een contractueel kettingbeding zijn beschermd, mag niet
worden gebruikt voor de voortbrenging of verdere vermeerdering van het ras,
ten behoeve van de vermeerdering worden behandeld,
in het verkeer worden gebracht,
verder worden verhandeld,
uitgevoerd,
ingevoerd,
of voor één van deze handelingen in voorraad worden gehouden.
2. Het geleverde uitgangsmateriaal mag door de koper slechts worden gebruikt voor de teelt van eindproduct op het bedrijf van koper en mag door de koper uitsluitend worden verkocht onder de desbetreffende rasnaam en eventuele merknaam.
3. Verkoper is gerechtigd om het bedrijf van koper c.q. de onder diens beheer zijnde percelen, alwaar het door verkoper geleverde uitgangs- of plantmateriaal zich bevindt, te betreden teneinde dat materiaal te bezichtigen c.q. te beoordelen. Verkoper zal koper tijdig van zijn komst op de hoogte stellen.
4. Koper is verplicht direct toegang te verlenen tot zijn bedrijf en de gewassen aan controle-instanties
die namens de eigenaar van een aan hem geleverd beschermd ras controlehandelingen
verrichten. Koper dient daarbij desgevraagd tevens direct inzage te geven in zijn administratie,
zoals facturen, die voor dit onderzoek relevant zijn.
5. Indien de koper een mutant in het beschermde ras vindt, dan dient hij dit onmiddellijk bij
aangetekend schrijven mede te delen aan de houder van het kwekersrecht.
6. Op schriftelijk verzoek van de houder van het kwekersrecht zal de koper binnen een periode van
twee maanden na ontvangst van dit verzoek om niet beproevingsmateriaal van de mutant aan de
houder van het kwekersrecht afstaan.
7. Het is de koper bekend dat de vinder van een mutant, zijnde een wezenlijk afgeleid ras, in het
beschermde ras de toestemming behoeft van de houder(s) van het kwekersrecht met betrekking
tot het “moederras” om de mutant te exploiteren.
8. Het is de koper in het bijzonder bekend dat de vinder van een mutant de toestemming behoeft van
de houder van het kwekersrecht met betrekking tot het “moederras” om de in lid 1 genoemde
handelingen met betrekking tot alle materiaal van het ras, inclusief geoogst materiaal (derhalve
ook bloemen, planten en/of plantdelen) te verrichten.
9. Koper is gehouden alle medewerking te verschaffen, die door de verkoper wordt gewenst,
waaronder medewerking bij het verzamelen van bewijsmateriaal, ingeval verkoper in een
procedure verwikkeld raakt over kwekersrechten of andere industriële eigendomsrechten.

Artikel 15 Geschillenregeling
Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben is het Nederlandse recht van toepassing.
Tenzij partijen in onderling overleg arbitrage zijn overeengekomen, zal elk geschil worden beslecht door de in eerste aanleg bevoegde burgerlijke rechter ter plaatse van de verkoper, tenzij de toepasselijke regels van het in artikel 15, lid 1 gekozen recht dwingendrechtelijk een andere rechter bevoegd verklaren.
In geval van een geschil zullen partijen echter in eerste instantie in onderling overleg, of anders middels mediation, tot een oplossing trachten te komen, alvorens partijen dit geschil aan een arbitragecommissie dan wel aan de burgerlijke rechter voorleggen.
Indien verkoper en koper niet in hetzelfde land zijn gevestigd, is bovendien van toepassing de ‘United Nations Convention on the International Sales of Goods’ (het Weens Koopverdrag), voor zover dit niet afwijkt van deze voorwaarden en voor zover het niet in strijd is met het dwingend recht van het land van de verkoper.

Artikel 16 Toepasselijkheid van de bijlage
In aanvulling op deze algemene voorwaarden is van toepassing de in de bijlage opgenomen ‘regeling met betrekking tot de in rekening te brengen toeslagpercentages in geval van afwijkende kiempercentages’ bij overeenkomst van toepassing verklaren. Deze bijlage maakt hierdoor onderdeel uit van de overeenkomst waarop ook onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 17 Slotbepaling
Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze Algemene Voorwaarden voor het overige partijen blijven binden. Partijen zullen alsdan in overleg treden om te komen tot een nieuwe bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan hetgeen partijen hebben bedoeld.